Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Genomförande

När de godkännanden som behövs för din kliniska studie är klara kan det praktiska arbetet med studien börja.

 • Hälso- och sjukvård eller klinisk forskning?

  Jämför din idé med tidigare forskning

  Sök kunskap bland systematiska ut­värderingar

  Leta bland vetenskapliga kunskaps­luckor

  Använd data som finns i register

  Formulera problemet

  Bra att tänka på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Studiens upplägg och metod har betydelse

  Forskningsplan behövs vid etik­prövnings­ansökan och fungerar som en handbok

  Statistisk analysplan

  Information till studiedeltagarna innan samtycke

  Ta reda på vilket försäkringsskydd som finns för studiedeltagarna

  Studiebudget över samtliga kostnader i projektet

  Behövs en hälsoekonomisk utvärdering av studien?

  Mallar och stöddokument som stöd i studiearbetet

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Ansök om etikprövning

  Forskningsprojekt i vilka studiedeltagare bestrålas

  Ansökan om tillgång till biobanksprov

  Ta reda på vad som gäller vid hantering av personuppgifter

  Registrera din studie innan studiestart

  Överenskommelse om genomförande av kliniska studier

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Planering före studiestart avgör hur data hanteras och analyseras

  Studier med konfirmerande syfte

  Studier med explorativt syfte

  Datahantering när studien är genomförd

  Analys av studiedata

  Särskilda regler för medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Att skriva en vetenskaplig artikel

  Att välja tidskrift

  Publicera med öppen tillgång

  Publicera resultaten i offentlig databas

  Informera studiedeltagare om studiens avslut

  Särskilda regler för medicinteknik

  Länkar och relaterad information

 • Allmänna handlingar ska arkiveras

  Gallring av personuppgifter

  Tänk på

  Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

  Länkar och relaterad information

Genomförandet av en klinisk studie ska följa den dokumentation som godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Beroende på studiens utformning kan även godkännande från andra myndigheter finnas för studien, se avsnitten om Planering och Ansökan.

Särskilda lagar, regler och riktlinjer gäller för genomförande av kliniska studier med läkemedel respektive medicintekniska produkter.

Studiedeltagarna behöver ge skriftligt samtycke

En klinisk studie får generellt bara utföras om studiedeltagarna har gett sitt skriftliga samtycke till att delta och dessförinnan blivit informerade om syftet och vad deltagande innebär. Etikprövningsmyndigheten kan i vissa fall godkänna forskning utan skriftligt samtycke, mer information om detta finns i paragraferna 20-22 i Lagen om etikprövning av forskning på människa Länk till annan webbplats.. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning.

Studiedeltagarna ska informeras om och samtycka till den forskning som ska genomföras, den personuppgiftsbehandling studien innebär och till att eventuella prover tas och även om de sparas i en biobank. Samtycket ska dokumenteras. Alla studiedeltagare har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan och har då även rätt att få prov som redan tagits för studien förstörda eller avidentifierade.

Särskilda regler kring samtycke gäller för minderåriga och beslutsoförmögna. På Etikprövningsmyndighetens webbplats finns mer information kring inhämtande av samtycke samt en stödmall Länk till annan webbplats..

Samla in och hantera studiedata

Data, det vill säga information från studien, ska samlas in i ett format som senare kan analyseras, rapporteras och publiceras på ett säkert sätt. Ett datainsamlingsformulär skapas utifrån godkänd forskningsplan/forskningsprotokoll och bör vara färdigställt i god tid före studiestart. Kontakta din regions IT-avdelning för information om säker datahantering.

Vid multicenterstudier är det extra viktigt att tänka på datainsamlingsformatet och tydligt ange hur data ska genereras genom att noggrant specificera de metoder som ska användas samt definiera enheter, antal decimaler och hur avsaknad data ska registreras för att säkerställa att data blir jämförbara och underlätta analysarbetet. I de flesta fall ska studiedeltagarens identitet inte framgå i datainsamlingsformuläret, utan namn ersätts med en unik studiekod. En lista som kopplar studiedeltagarens identitet till den unika studiekoden upprättas i de fall man behöver kunna knyta data till patientens identitet.

Vad gäller vid förändringar i studieprotokollet efter godkännande?

Om du gör en väsentlig ändring i en ansökan som blivit godkänd av Etikprövningsmyndigheten, och eventuella andra myndigheter, måste du ansöka om att få denna ändring godkänd innan den genomförs. Ansökan om ändring ska innefatta en förklaring till vad ändringen gäller samt skälen för förändringen.

Väsentlig ändring och ändringsansökan, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Ansöka om väsentlig ändring (läkemedel), Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Väsentlig ändring (Medicinteknik), Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tänk på

 • Har samtycke inhämtats från studiedeltagarna?
 • Följer studien forskningsprotokollet?
 • Hanteras data på ett korrekt sätt?
 • Är studien en interventionsstudie med läkemedel eller medicinteknisk produkt? Då gäller särskilda regler för dokumentation, monitorering och rapportering

Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

Det finns särskilda regler att förhålla sig till gällande kliniska studier på läkemedel eller medicintekniska produkter.

Observera att från den 31 januari 2022 tillämpas en ny EU-gemensam förordning om kliniska läkemedelsprövningar. På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information. Länk till annan webbplats.

Upprätta prövningspärmar

I kliniska läkemedelsprövningar ska prövningspärmar upprättas, en för sponsorn och en för prövaren. Prövningspärmarna upprättas i inledningsskedet av läkemedelsprövningen och uppdateras fortlöpande. Prövningspärmarna innehåller relevant dokumentation för att initiera en läkemedelsprövning och dokumentation som genereras under läkemedelsprövningens gång. I ICH-GCP finns information om vad som skall finnas i prövningspärmen hos sponsor respektive prövaren innan, under och efter avslutad prövning. Hos EMA finns även en rekommendation för vad studiepärmar bör innehålla. Efter avslut ska läkemedelsprövningen kunna rekonstrueras baserat på dokumentationen i prövningspärmarna. Prövningspärm hos prövare innehåller dokumentation som är viktig på den egna kliniken och sponsorpärmen innehåller den sammantagna dokumentationen för hela läkemedelsprövningen. Notera att information som kan identifiera studiedeltagare inte får finnas i sponsorpärmen.

Information om vad som ska finnas i prövningspärmen (ICH-GCP R6 kapitel 8), EMAs webbplats Länk till annan webbplats.

Rekommendation för vad studiepärmar bör innehålla, EMAs webbplats Länk till annan webbplats.

Mallar för innehållsförteckning till prövarpärm och sponsorpärm

Genomför monitorering

Monitorering genomförs för kvalitetskontroll och är ett krav för kliniska läkemedelsprövningar. Monitoreringen görs av en monitor på uppdrag av sponsorn. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet av läkemedelsprövningen.
Monitorn ska ha vetenskapliga och/eller kliniska kunskaper om:

 • regulatoriska krav
 • ICH-GCP
 • protokollet
 • prövningsläkemedlet som testas
 • studiedeltagarinformation
 • sponsors rutiner.

Monitorn ska verifiera att protokollet efterlevs, att lagar och regelverk följs samt att insamlade data är komplett och korrekt registrerade.

Mallar som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av monitorering, då flera monitorer samverkar inom en och samma studie

Anmälningar i EU-portalen för studier som genomförs enligt EU-förordning EU 536/2014

Sponsorn ska via EU-portalen bland annat anmäla när läkemedelsprövningen startats, när första studiedeltagaren genomfört första besöket, när rekryteringen avslutats, vid tillfälligt avbrott av prövningen och förtida avslut av prövningen. Anmälningarna ska göras inom 15 dagar.

Information om anmälan i EU-portalen, EUR-Lex:s webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera incidenter

Prövaren för en klinisk läkemedelsprövning är ansvarig för att fortlöpande registrera och i vissa fall rapportera incidenter (adverse event) eller onormala laboratorieresultat. Hur detta ska genomföras ska tydligt definieras i prövningsprotokollet. Eftersom säkerhetsrapporteringen är viktig för både de som deltar i läkemedelsprövningen och för framtida patienter måste processer för säkerhetsrapportering vara på plats innan läkemedelsprövningen startar.

Sammanställ en årlig säkerhetsrapport

För läkemedelsprövningar som genomförs enligt nationell lagstiftning och EU direktiv 2001/20/EG

För läkemedelsprövningar som genomförs enligt nationell lagstiftning och EU direktiv 2001/20/EG
En säkerhetsrapport med en sammanfattning av allvarliga incidenter (serious adverse event) sammanställs årligen för kliniska läkemedelsprövningar (Development Safety Update Report, DSUR). I rapporten ingår en bedömning av säkerhet och att risk-/nytta bedömningen inte ändrats under läkemedelsprövningen. Rapporten skickas till Läkemedelsverket och till Etikprövningsmyndigheten.

Information om den årlig säkerhetsrapportering och mall för DSUR, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För läkemedelsprövningar som genomförs enligt EU förordning EU 536/2014

En säkerhetsrapport med en sammanfattning av allvarliga incidenter sammanställs årligen för kliniska läkemedelsprövningar. I rapporten ingår en bedömning av säkerhet och att risk-/nytta bedömningen inte ändrats under läkemedelsprövningen. Rapporten lämnas in till via EU databasen CTIS.

Information om den årliga säkerhetsrapporteringen, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Säkerställ att all data är komplett och korrekt

När datainsamlingen i en klinisk läkemedelsprövning är avslutad så ska sponsorn säkerställa att alla data som registrerats under läkemedelsprövningen är kompletta och korrekta. Vid oklarheter ställs frågor till prövaren. När samtliga inmatade data i prövningsdatabasen är kontrollerade, kompletterade och rättade förklaras databasen ”ren” (clean file). Därefter görs inga ändringar och den statistiska analysen av prövningen kan påbörjas.

Rapportera att studien är avslutad

För läkemedelsprövningar som genomförs enligt nationell lagstiftning och EU direktiv 2001/20/EG

Sponsorn ska inom 90 dagar anmäla till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten** att den kliniska läkemedelsprövningen har avslutats. Inom ett år ska sedan en sammanfattning av resultaten av den kliniska läkemedelsprövningen publiceras i EU-databasen (EudraCT) och en prövningsrapport upprättas.

Information om avslutad prövning, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För läkemedelsprövningar som genomförs enligt EU förordning EU 536/2014

Sponsorn ska inom 15 dagar via EU-portalen CTIS anmäla att den kliniska prövningen har avslutats i varje deltagande land samt när prövningen avslutats i samtliga deltagande länder. Inom ett år ska en sammanfattning av prövningsresultaten lämnas in via EU-portalen. Utöver publiceringen skall även en skriftlig sammanfattning av resultaten upprättas samt en sammanfattning för lekmän.

Information för sponsor om anmälan av avslutad läkemedelsprövning, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska produkter i EU delas regulatoriskt in i två kategorier som följer olika regelverk. För medicintekniska produkter gäller EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021.

Rekommendation att följa god klinisk praxis

Den kliniska studien får inte starta innan ett tillstånd från aktuella myndigheter finns på plats. Läs mer om anmälan och ansökan under avsnittet Ansökan. Studiens genomförande ska följa den kliniska prövningsplan (CIP) som myndigheterna godkänt.

Läkemedelsverket rekommenderar att medicintekniska kliniska prövningar utförs enligt ISO 14155:2020 Klinisk prövning av medicintekniska produkter - god klinisk praxis. I standarden finns bland annat vägledning kring rollfördelning och ansvar i en medicinteknisk klinisk prövning, du kan läsa mer om detta i steget Planering. Genom ett avtal mellan Swedish Standards Institute (SIS) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har all svensk sjukvårdspersonal kostnadsfri tillgång till standarder på SIS webbplats, till exempel ISO 14155:2020.

Kostnadsfri tillgång till standarder, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska perspektiv på samtycke från studiedeltagarna

Inför alla kliniska studier ska studiedeltagarna, om inte undantag godkänts, lämna ett informerat samtycke i enlighet med Etikprövningsmyndighetens vägledning till studiedeltagarinformation och samtycke. När det gäller medicintekniska kliniska prövningar finns ytterligare krav på patientinformation och samtyckesproceduren specificerade i EU-förordningen om medicintekniska produkter och ISO 14155:2020.

Dessutom ska kompletterande svensk lagstiftning följas när det gäller samtyckesförfarande vid medicinteknisk klinisk prövning som involverar underåriga och personer som inte är beslutskompetenta. Vid medicinteknisk klinisk prövning som involverar barn ska båda vårdnadshavarna lämna sitt informerade samtycke i barnets ställe. Underåriga som fyllt 15 år, och som förstår vad det innebär att delta i prövningen, ska också själva lämna sitt informerade samtycke.

Vägledning till studiedeltagarinformation och samtycke, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på patientinformation och samtyckesproceduren, EU-förordningen om medicintekniska produkter, EUR-Lex:s webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på samtyckesförfarande vid medicinteknisk klinisk prövning på underåriga och personer som inte är beslutskompetenta, Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, Svensk författningssamlings webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på patientinformation och samtyckesproceduren i ISO 14155:2020, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanställ dokumentationen i studiepärmar

I ISO 14155:2020 finns information om vilken studiedokumentation som bör upprättas i en medicinteknisk klinisk prövning. En sammanställning av dokumentationen bör finnas hos både prövaren (prövarpärm, site file) och hos sponsorn (sponsorpärm, sponsor file). Sammanställningarna bör innehålla alla dokument som krävs för att det ska vara möjligt att utvärdera studiens genomförande och kvalitet. När en studie avslutats ska den kunna rekonstrueras baserat på dokumentationen i studiepärmarna. Prövarpärmen bör innehålla all dokumentation som är viktig för det enskilda prövningsstället och sponsorpärmen bör innehålla den sammantagna dokumentationen för alla deltagande prövningsställen. Information som kan identifiera studiedeltagare får inte finnas i sponsorpärmen.

Initieringsbesök

Inför studiestarten bör sponsor och/eller monitor utföra initieringsbesök på alla deltagande prövningsställen eller hålla ett samlat möte med alla ansvariga prövare och personal. Syftet är att gå igenom den kliniska prövningsplanen och alla studierelaterade aktiviteter med ansvariga prövare och annan personal som ska delta i arbetet med studien, samt att se till att prövningsstället har all nödvändig utrustning, resurser och dokumentation, inklusive godkännande, för att kunna starta studien. Det rekommenderas att sponsorn dokumenterar en översikt av mötesinnehållet och en deltagarlista med namn, initialer, signatur och funktion. Monitorn bör skriva en rapport från mötet.

Hantering av medicinteknisk produkt i medicinteknisk klinisk prövning

Medicintekniska produkter och eventuella jämförande produkter i en medicinteknisk klinisk prövning ska kunna spåras från det att de skickas till prövningsstället och till att de returneras eller destrueras när studien avslutas.

Det innebär till exempel att produktens unika identitet, utgångsdatum, datum då prövare mottog produkten samt datum för återlämning ska dokumenteras.

Medicintekniska produkter som utvärderas i en medicinteknisk klinisk prövning ska märkas med uttrycket ”endast för klinisk prövning”.

Sponsorn har det övergripande ansvaret för den medicintekniska produkten samt för att utbilda personal i hur produkten används och vilken dokumentation som krävs för spårbarhet. Den ansvariga prövaren ser till att den medicintekniska produkten bara används av behöriga användare och i enlighet med den kliniska prövningsplanen (CIP) och övriga studieinstruktioner.

Säkerhetsrapportera produktfel och avvikande händelser

I medicintekniska kliniska prövningar på produkter som ännu inte är CE-märkta eller på produkter som inte används enligt avsett ändamål ska särskild säkerhetsrapportering göras under studiens gång. Detta gäller även för prövningar på redan CE-märkta produkter som används inom avsett ändamål om det inträffar allvarliga avvikande händelser som har samband med studiespecifika procedurer.

Rapporteringen av avvikande händelser och produktfel är betydelsefull både för de personer som deltar i studien och för framtida patienter. Processer för rapportering måste vara framtagna innan studien startar.

Sponsorn ansvarar för att alla allvarliga avvikande händelser (serious adverse events) som har ett samband med användning av den medicintekniska produkten, en jämförelseprodukt eller studieproceduren rapporteras omedelbart till Läkemedelsverket under studiens gång. Detta gäller även produktfel (device deficiency) som kunde ha lett till allvarliga avvikande händelser om inte passande åtgärder vidtagits eller om förutsättningarna varit mindre gynnsamma. Säkerhetsrapporteringen summeras vid studiens slut och ingår som en del i studiens slutrapport.

I avsnittet Publicera finns mer information om att skriva en slutrapport.

Sponsorn har det övergripande ansvaret för säkerhetsrapportering men prövaren är ansvarig för att fortlöpande registrera och bedöma alla avvikande händelser och produktfel på prövningsstället. Prövaren gör en bedömning av allvarlighetsgrad och samband mellan användning av den medicintekniska produkten och den avvikande händelsen och rapporterar detta till sponsor.

Mer information om säkerhetsrapportering och fastställda tidsramar för rapporteringen finns i EU-förordningen om medicintekniska produkter, MDCG 2020-10/1 och ISO14155:2020.

Guidance on safety reporting in clinical investigations (MDGC 2020-10/1), Europeiska kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

I studier på CE-märkta produkter som används inom ramen för produktens avsedda ändamål gäller sjukvårdens ordinarie rutiner för rapportering av negativa händelser och tillbud. Ett undantag gäller dock för allvarliga avvikande händelser som har samband med studiespecifika procedurer som även i dessa studier ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Rapportering av negativa händelser och tillbud, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska perspektiv på datainsamling

Det datainsamlingsformulär (CRF) som skapats på papper eller i elektroniskt format under planeringen av studien behöver göras klart före studiestart, se information på sidan planering. De personer som är involverade i datainsamlingen bör ha fått utbildning i hur datainsamlingsformuläret ska användas och inom vilka tidsramar data ska registreras. Ansvarig prövare på en klinik intygar att insamlad data är korrekt, komplett, läsbar och registrerad inom rimligt tidsintervall.

Information om datainsamlingsformulär (CRF)

Data som genereras under studien kan registreras direkt i datainsamlingsformuläret och utgör då källdata. Källdata kan också genereras via till exempel EKG-utskrifter, laboratorieanalysrapporter eller registreras första gången i patientjournaler eller arbetsblad, och därefter överföras till datainsamlingsformuläret. Det är viktigt att definiera källdata innan studiestart, så att man säkerställer enhetlig datahantering och att all ursprunglig data bevaras.

Kontroll av källdata är en viktig del av den kvalitetsgranskning som monitorn gör under en studie och görs även vid eventuell inspektion från myndigheter.

All studiedata inklusive källdata måste lagras på ett säkert sätt för att fungera som en tillförlitlig referens för framtiden.

Information om rekommendationer kring datainsamling vid kliniska studier med medicintekniska produkter inklusive specifika rekommendationer för elektroniska datainsamlingsformulär finns i ISO 14155:2020.

Genomför monitorering

Monitorering genomförs som en kvalitetskontroll på deltagande prövningsställe. Monitorn kontrollerar att personal som är involverad i studien har rätt kvalifikationer och förutsättningar, att den kliniska prövningsplanen (CIP) och applicerbara lagar och regelverk följs, samt att data är korrekt registrerad i studiedeltagarnas datainsamlingsformulär (CRF). Alla monitoreringsaktiviteter dokumenteras i en skriftlig rapport till sponsor.

Monitorering är ett krav för medicintekniska kliniska prövningar och bör göras före, under och efter studien. Sponsorn ska upprätta en monitoreringsplan före studiestart. Omfattning och frekvens av monitoreringen baseras på en utvärdering av studiens risker, design och komplexitet och beskrivs i monitoreringsplanen. Mer detaljerad information om monitorering finns i ISO 14155:2020.

Monitoreringen görs av en från prövaren oberoende person som utses av sponsorn. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet av studien.

Mer om monitorns kvalifikationer

Audit och inspektion

Audit innebär att sponsorn eller en tredje part utsedd av sponsorn gör en granskning för att utvärdera följsamheten till den kliniska prövningsplanen och gällande lagar och regelverk för studieutförande, datahantering och rapportering. En audit kan ske hos alla parter som är involverade i en studie och utförs oberoende av rutinmonitoreringen. Anledningen till att en audit görs varierar och kan ske som en del av sponsors kvalitetsprogram, som kontroll på effektivitet av monitoreringen, i samband med misstanke om misskötsel, eller som en förberedelse inför inspektion från en myndighet.

Information om audits i ISO 14155:2020, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Inspektion är en granskning som görs av tillsynsmyndigheten för den medicintekniska kliniska prövningen och är en officiell granskning och genomgång av studiedokumentation, utrustning, resurser, registreringar och kvalitetsåtgärder på kliniker och hos andra parter som är involverade i studien.

Ansvarig prövare har skyldighet att tillgängliggöra studiedokumentation på begäran av monitor, auditör eller inspekterande myndighet.

Ändringar i godkänd ansökan eller avbrott i pågående studie

Om man behöver göra en väsentlig ändring i en pågående medicinteknisk klinisk prövning ska en ansökan om ändring skickas in till Läkemedelsverket som samordnar granskningen av ändringen med Etikprövningsmyndigheten. Ingen separat ändringsansökan behöver skickas till Etikprövningsmyndigheten men en särskild blankett för etikprövning av ändringen ska skickas med till Läkemedelsverket. Ansökan om ändring till Läkemedelsverket görs via samma elektroniska process som användes vid den ursprungliga ansökan.

Ansökan om ändring, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Särskild blankett för etikprövning av ändringsansökan, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om studien av någon anledning behöver avbrytas eller ett enskilt prövningsställe behöver stängas i förtid ska även detta rapporteras in till Läkemedelsverket. Anledningen till studieavbrottet ska dokumenteras och kan till exempel vara misstanke om oacceptabel risk för studiedeltagarna eller att ett prövningsställe avviker allvarligt eller upprepat från studieprocesserna. Om studien tillfälligt avbryts eller avslutas i förtid på grund av säkerhetsskäl ska Läkemedelsverket meddelas inom 24 timmar. Om avbrottet/avslutet görs av andra skäl ska detta rapporteras inom 15 dagar. I ISO 14155:2020 finns ytterligare beskrivning av de aktiviteter som bör utföras vid avbrott och för tidig stängning av en studie.

Att avsluta en studie och förbereda inför rapportskrivning

När ett deltagande prövningsställe har avslutat de sista studieaktiviteterna och registrerat all data i datainsamlingsformuläret gör monitorn ett stängningsbesök. Monitorn säkerställer att all datarapportering och dokumentation är korrekt och komplett, att alla eventuella frågor har besvarats och att överblivet material eller medicintekniska produkter destruerats eller returnerats.

Studiens sponsor ansvarar för att alla stängningsaktiviteter är utförda, kontrollerar att all studiedata är komplett och korrekt, och gör de sista uppföljningarna om några oklarheter återstår. Därefter kan studiedatabasen anses final och komplett, databasen kan stängas och den statistiska analysen påbörjas.

Vägledning kring stängningsaktiviteter på deltagande prövningsställen finns i ISO 14155:2020.

Medicintekniska produkter i EU delas regulatoriskt in i två kategorier som följer olika regelverk. För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik gäller EU-förordningen 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2022.

Rekommendation att följa god klinisk praxis

En klinisk prestandastudie får inte starta innan ett tillstånd från aktuella myndigheter finns på plats. Läs mer om anmälan och ansökan under avsnittet Ansökan. Studiens genomförande ska följa den kliniska prestandastudieplanen som myndigheterna godkänt.

Läkemedelsverket rekommenderar att kliniska prestandastudier av in-vitro diagnostiska produkter utförs enligt ISO 20916:2019 ’god studie praxis’. I standarden finns vägledning kring rollfördelning och ansvar i en medicinteknisk klinisk prövning. Standardens huvudtext samt appendix om hantering av avvikande händelser ska användas för alla prestandastudier, medan andra appendix som t.ex. prestandastudieplan, prövarhandbok, rekommenderad studiedokumentation inte är obligatoriska för prestandastudier som endast kräver anmälan till Läkemedelsverket.

Genom ett avtal mellan Swedish Standards Institute (SIS) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har all svensk sjukvårdspersonal kostnadsfri tillgång till många standarder på SIS webbplats.

Kostnadsfri tillgång till standarder, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska perspektiv på samtycke från studiedeltagarna

Inför alla kliniska studier ska studiedeltagarna, om inte undantag godkänts, lämna ett informerat samtycke i enlighet med Etikprövningsmyndighetens vägledning till studiedeltagarinformation och samtycke. När det gäller kliniska prestandastudier finns ytterligare krav på patientinformation och samtyckesproceduren specificerade i EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro‍-‍diagnostik och ISO 20916:2019.

Dessutom ska kompletterande svensk lagstiftning följas när det gäller samtyckesförfarande vid kliniska prestandastudier som involverar underåriga och personer som inte är beslutskompetenta.

Vägledning till studiedeltagarinformation och samtycke, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på samtyckesförfarande vid medicinteknisk klinisk prövning på underåriga och personer som inte är beslutskompetenta, Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter Länk till annan webbplats.

Krav på patientinformation och samtyckesproceduren i ISO 20916:2019, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Sammanställ dokumentationen i studiepärmar

I ISO 20916:2019 finns information om vilken studiedokumentation som bör upprättas i en klinisk prestandastudie. En sammanställning av dokumentationen bör finnas hos både hos prövningsstället som utför studien och hos sponsorn. Sammanställningarna bör innehålla alla dokument som krävs för att det ska vara möjligt att utvärdera studiens genomförande och kvalitet. När en studie avslutats ska den kunna rekonstrueras baserat på dokumentationen i studiepärmarna. På prövningsstället bör all dokumentation som är viktig för det enskilda prövningsstället finnas och hos sponsorn den sammantagna dokumentationen för alla deltagande prövningsställen. Information som kan identifiera studiedeltagare får inte finnas hos sponsorn.

Initieringsbesök

Inför studiestarten bör sponsor och/eller monitor utföra initieringsbesök på alla deltagande prövningsställen eller hålla ett samlat möte med alla ansvariga prövare och personal. Syftet är att gå igenom den kliniska prestandastudieplanen och alla studierelaterade aktiviteter med ansvariga prövare och annan personal som ska delta i arbetet med studien, samt att se till att prövningsstället har all nödvändig utrustning, resurser, träning och dokumentation, inklusive godkännande, för att kunna starta studien. Det rekommenderas att sponsorn dokumenterar en översikt av mötesinnehållet och en deltagarlista med namn, initialer, signatur och funktion. Monitorn bör skriva en rapport från mötet.

Hantering av in vitro-diagnostisk produkt i prestandastudie

In vitro-diagnostiska produkter och eventuella jämförande produkter i en klinisk prestandastudie ska kunna spåras från det att de skickas till prövningsstället och till att de returneras eller destrueras när studien avslutas.

Det innebär till exempel att produktens unika identitet, utgångsdatum, datum då prövare mottog produkten samt datum för återlämning ska dokumenteras.

In vitro-diagnostiska produkter som utvärderas i en prestandastudie ska märkas med uttrycket ”endast för klinisk prövning”.

Sponsorn har det övergripande ansvaret för produkten samt för att utbilda personal i hur produkten används och vilken dokumentation som krävs för spårbarhet. Den ansvariga prövaren ser till att den in vitro-diagnostiska produkten bara används av behöriga användare och i enlighet med den kliniska prestandastudieplanen och övriga studieinstruktioner.

Säkerhetsrapportera produktfel och avvikande händelser

I kliniska prestandastudier ska särskild säkerhetsrapportering göras under studiens gång enligt IVD-lagstiftningen. Detta gäller även för prestandastudier på redan CE-märkta produkter som används inom avsett ändamål om det inträffar allvarliga avvikande händelser som har samband med studiespecifika procedurer.

Rapporteringen av avvikande händelser och produktfel är betydelsefull både för de personer som deltar i studien och för framtida patienter. Processer för rapportering måste vara framtagna innan studien startar.

Sponsorn ansvarar för att alla allvarliga avvikande händelser (serious adverse events) som har ett samband med användning av den in vitro-diagnostiska produkten, en jämförelseprodukt eller studieproceduren rapporteras omedelbart till Läkemedelsverket under studiens gång. Detta gäller även produktfel (device deficiency) som kunde ha lett till allvarliga avvikande händelser om inte passande åtgärder vidtagits eller om förutsättningarna varit mindre gynnsamma. Säkerhetsrapporteringen summeras vid studiens slut och ingår som en del i studiens slutrapport.

Information om att skriva en slutrapport

Sponsorn har det övergripande ansvaret för säkerhetsrapportering men prövaren är ansvarig för att fortlöpande registrera och bedöma alla avvikande händelser och produktfel på prövningsstället. Prövaren gör en bedömning av allvarlighetsgrad och samband mellan användning av den medicintekniska produkten och den avvikande händelsen och rapporterar detta till sponsor.

Mer information om säkerhetsrapportering och fastställda tidsramar för rapporteringen finns i EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och ISO 20916:2019.

I kliniska prestandastudier på CE-märkta produkter som används inom ramen för produktens avsedda ändamål gäller sjukvårdens ordinarie rutiner för rapportering av negativa händelser och tillbud. Ett undantag gäller dock för allvarliga avvikande händelser som har samband med studiespecifika procedurer som även i dessa studier ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Rapportering av negativa händelser och tillbud, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska perspektiv på datainsamling

Det datainsamlingsformulär (CRF) som skapats på papper eller i elektroniskt format under planeringen av studien behöver göras klart före studiestart, se information på sidan planering. De personer som är involverade i datainsamlingen bör ha fått utbildning i hur datainsamlingsformuläret ska användas och inom vilka tidsramar data ska registreras. Ansvarig prövare på en klinik intygar att insamlad data är korrekt, komplett, läsbar och registrerad inom rimligt tidsintervall.

Information om datainsamlingsformulär (CRF)

Data som genereras under studien kan registreras direkt i datainsamlingsformuläret och utgör då källdata. Källdata kan också genereras via till exempel EKG-utskrifter, laboratorieanalysrapporter eller registreras första gången i patientjournaler eller på arbetsblad, och därefter överföras till datainsamlingsformuläret. Det är viktigt att definiera källdata innan studiestart, så att man säkerställer enhetlig datahantering och att alla ursprungliga data bevaras.

Kontroll av källdata är en viktig del av den kvalitetsgranskning som monitorn gör under en studie och görs även vid eventuell inspektion från myndigheter.

All studiedata inklusive källdata måste lagras på ett säkert sätt för att fungera som en tillförlitlig referens för framtiden.

Information om rekommendationer kring datainsamling vid kliniska prestandastudier inklusive specifika rekommendationer för elektroniska datainsamlingsformulär finns i ISO 20916:2019.

Genomför monitorering

Monitorering genomförs som en kvalitetskontroll på deltagande prövningsställe. Monitorn kontrollerar att personal som är involverad i studien har rätt kvalifikationer och förutsättningar, att den kliniska prestandastudieplanen och applicerbara lagar och regelverk följs, samt att data är korrekt insamlad och registrerad. Alla monitoreringsaktiviteter dokumenteras i en skriftlig rapport till sponsor.

Monitorering är ett krav för kliniska prestandastudier och bör göras före, under och efter studien. Sponsorn ska upprätta en monitoreringsplan före studiestart. Omfattning och frekvens av monitoreringen baseras på en utvärdering av studiens risker, design och komplexitet och beskrivs i monitoreringsplanen. Mer detaljerad information om monitorering finns i ISO 20916:2019.

Monitoreringen görs av en från prövaren oberoende person som utses av sponsorn. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet av studien.

Mer om monitorns kvalifikationer

Audit och inspektion

Audit innebär att sponsorn eller en tredje part utsedd av sponsorn gör en granskning för att utvärdera följsamheten till den kliniska prestandastudieplanen och gällande lagar och regelverk för studieutförande, datahantering och rapportering. En audit kan ske hos alla parter som är involverade i en studie och utförs oberoende av rutinmonitoreringen. Anledningen till att en audit görs varierar och kan ske som en del av sponsors kvalitetsprogram, som kontroll på effektivitet av monitoreringen, i samband med misstanke om misskötsel, eller som en förberedelse inför inspektion från en myndighet. Mer information om audits finns i ISO 20916:2019

Inspektion är en granskning som görs av tillsynsmyndigheten för den kliniska prestandastudien och är en officiell granskning och genomgång av studiedokumentation, utrustning, resurser, registreringar och kvalitetsåtgärder på kliniker och hos andra parter som är involverade i studien.

Ansvarig prövare har skyldighet att tillgängliggöra studiedokumentation på begäran av monitor, auditör eller inspekterande myndighet.

Ändringar i godkänd ansökan eller avbrott i pågående studie

Om man behöver göra en väsentlig ändring i en pågående klinisk prestandastudie ska en ansökan om ändring skickas in till Läkemedelsverket som samordnar granskningen av ändringen med Etikprövningsmyndigheten. Ansökan om ändring till Läkemedelsverket görs via samma elektroniska process som användes vid den ursprungliga ansökan.

Ansökan om ändring, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Särskild blankett för etikprövning av ändringsansökan, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om studien av någon anledning behöver avbrytas eller ett enskilt prövningsställe behöver stängas i förtid ska även detta rapporteras in till Läkemedelsverket. Anledningen till studieavbrottet ska dokumenteras och kan till exempel vara misstanke om oacceptabel risk för studiedeltagarna eller att ett prövningsställe avviker allvarligt eller upprepat från studieprocesserna. Om studien tillfälligt avbryts eller avslutas i förtid på grund av säkerhetsskäl ska Läkemedelsverket meddelas inom 24 timmar. Om avbrottet/avslutet görs av andra skäl ska detta rapporteras inom 15 dagar. I ISO 20916:2019 finns ytterligare beskrivning av de aktiviteter som bör utföras vid avbrott och för tidig stängning av en studie.

Att avsluta en studie och förbereda inför rapportskrivning

När ett deltagande prövningsställe har avslutat de sista studieaktiviteterna och registrerat all data gör monitorn ett stängningsbesök. Monitorn säkerställer att all datarapportering och dokumentation är korrekt och komplett, att alla eventuella frågor har besvarats och att överblivet material eller in vitro-diagnostiska produkter destruerats eller returnerats.

Studiens sponsor ansvarar för att alla stängningsaktiviteter är utförda, kontrollerar att all studiedata är komplett och korrekt, och gör de sista uppföljningarna om några oklarheter återstår. Därefter kan studiedatabasen anses final och komplett, databasen kan stängas och den statistiska analysen påbörjas.

Vägledning kring stängningsaktiviteter på deltagande prövningsställen finns i ISO 20916:2019.

Information om hantering av data

Länkar och relaterad information

Länkar

Lagen om etikprövning av forskning på människa, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Inhämtande av samtycke och stödmall, Etikprövningsmyndigheten webbplats Länk till annan webbplats.

Ändringsansökan, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Länkar - läkemedel

Information om vad som ska finnas i prövningspärmen, ICH-GCP (R6) kapitel 8, EMA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Rekommendation för prövningspärmar och riktlinjer för studierapport, EMA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan i EU-portalen, EUR-Lex webbplats Länk till annan webbplats.

Årlig säkerhetsrapportering enligt nationell lagstiftning och EU-direktiv 2001/20/EG och mall för DSUR, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Årlig säkerhetsrapportering, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information om avslutad prövning enligt nationell lagstiftning och EU-direktiv 2001/20/EG, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Information för sponsor om anmälan av avslutad läkemedelsprövning enligt EU-förordning EU 536/2014, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mallar för innehållsförteckning till prövarpärm och sponsorpärm

Mallar för planering och genomförande av monitorering

Länkar - medicinteknik

Standarder, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

Vägledning till studiedeltagarinformation och samtycke, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på patientinformation och samtyckesproceduren, EU-förordningen om medicintekniska produkter, EUR-Lex webbplats Länk till annan webbplats.

Krav på samtyckesförfarande vid medicinteknisk klinisk prövning på underåriga och personer som inte är beslutskompetenta, Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter Länk till annan webbplats.

Krav på patientinformation och samtyckesproceduren i ISO 14155:2020, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

information om att skriva en slutrapport

Guidance on safety reporting in clinical investigations (MDGC 2020-10/1) Länk till annan webbplats., Europeiska kommissionens webbplats

Rapportering av negativa händelser och tillbud, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Monitorns kvalifikationer

Ansökan om ändring, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Särskild blankett för etikprövning av ändringsansökan, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: