Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Frastexter för journal­dokumentation

Strukturerad och tydlig journaldokumentation i kliniska studier ger goda förutsättningar för studiedeltagarens säkerhet. Forum Norr har tagit fram förslag till frastexter som stöd för detta.

Besökstyper

Frastexterna kan användas av forskare och forskningsteam och består av förslag för de olika besökstyperna; screening, randomisering, kombinerat screening/randomisering, besök under studiens gång och slutbesök.

Kontaktorsak
Screeningbesök

Aktuellt
Screenas idag för eventuellt deltagande i XX-studien, protokoll nr: XXXX, en fas X, multicenter/singelcenter studie, dubbelblind/placebokontrollerad/öppen, randomiserad studie med syftet att utvärdera XXXX hos patienter med XXX. Studien beräknas pågå i XX månader.

Om aktuellt: Vid behov av kodbrytning kontaktas studieansvarig läkare, de nedan och/eller studiens akuttelefon nummer XXXX.

Har fått muntlig- och skriftlig information och möjlighet att ställa frågor, därefter frivilligt signerar och daterar samtycket och får en kopia av samtycket.

Om aktuellt: Ta upp om specifikt samtycke för substudier, farmakogenitikprov, prover förvaras i biobank mm

I studier med barn och beslutsoförmögna samt akutstudier behövs tillägg.

Bedömning
Uppfyller hittills alla inklusionskriterier och inga exklusionskriterier.

Erhåller screeningnummer: XXX.

XXXX undersökningar görs enligt studieprotokollet.

Ansvarig läkare är; XXXX, X-kliniken. Telefonnummer XXX.

Ansvarig forskningssjuksköterska; XXXXXX, X-kliniken.

Patienten har följande mediciner XXXX och sjukdomar XXXX som ligger till grund för att uppfylla kriterier för studien.

Planering
Efter svar på specifika screeningundersökningar beslut om eventuell randomisering.

Diagnos
Z006 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram.

Kontaktorsak
Kombinerat screening och randomiseringsbesök

Aktuellt
Screenas och randomiseras idag år-mån-dag för deltagande i XX-studien, protokoll nr: XXXX, en fas X, multicenter/singelcenter studie, dubbelblind/placebokontrollerad/öppen, randomiserad studie med syftet att utvärdera XXXX hos patienter med XXX. Studien beräknas pågå i XX månader.

Om aktuellt: Vid behov av kodbrytning kontaktas studieansvarig läkare, de nedan och/eller studiens akuttelefon nummer XXXX.

Har fått muntlig- och skriftlig information och möjlighet att ställa frågor, därefter frivilligt signerar och daterar samtycket och får en kopia av samtycket.

Om aktuellt: Ta upp om specifikt samtycke för substudier, farmakogenitikprov, prover förvaras i biobank m.m.

I studier med barn och beslutsoförmögna samt akutstudier behövs tillägg.

Bedömning
Uppfyller alla inklusionskriterier och har inga exklusionskriterier.

Erhåller randomiseringsnummer: XXX.

XXXX undersökningar görs enligt studieprotokollet.

Ansvarig läkare är; XXXX, X-kliniken. Telefonnummer XXX.

Ansvarig forskningssjuksköterska; XXXXXX, X-kliniken.

Patienten har följande mediciner XXXX och sjukdomar XXXX som ligger till grund för att uppfylla kriterier för studien.

Planering
Fortsatt uppföljning enligt studieprotokoll

Diagnos
Z006 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram.

Kontaktorsak
Randomiseringsbesök XX-studien

Om aktuellt protokollnummer XXX.

Aktuellt
Uppfyller samtliga inklusionskriterier och har inga exklusionskriterier.

Randomiseras idag år-mån-dag.

Erhåller randomiseringsnummer XXX.

XXXX undersökningar görs enligt studieprotokollet.

Ansvarig läkare är XXXX, X-kliniken.

Planering
Fortsatt uppföljning enligt studieprotokoll.

Diagnos
Z006 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram.

Kontaktorsak
Besök nummer XX i XX-studien för studiedeltagare XX (randomiseringsnummer)

Om aktuellt protokollnummer XX.

Ansvarig läkare är XX.

Aktuellt
XX undersökningar görs enligt studieprotokollet.

Har sedan föregående besök inga medicinska incidenter (Adverse Events, SAE, endpoint) att rapportera / rapporterar XX.

Om aktuellt: Returnerar studieläkemedel från föregående besök och får studieläkemedel nummer XX med XX antal tabletter/injektioner med sig hem.

Får studieläkemedel XX injektion/infusion givet på site.

Det som är specifikt för enligt protokollet.

Planering
Fortsatt uppföljning enligt studieprotokoll.

Diagnos
Z006 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram.

Kontaktorsak
Slutbesök i XX-studien för studiedeltagare XX (randomiseringsnummer).

Om aktuellt protokollnummer XX.

Ansvarig läkare är XX.

Aktuellt
XX undersökningar görs enligt studieprotokollet.

Har sedan föregående besök inga medicinska incidenter (Adverse Events, SAE, endpoint) att rapportera / rapporterar XX

Om aktuellt: Returnerar studieläkemedel från föregående besök.

Får studieläkemedel XX injektion/infusion givet på site.

Det som är specifikt enligt protokollet.

Planering
Fortsatt uppföljning efter studien kommer att ske på XX om XX månader.

Remiss skrivs för övertag.

När kodlistor kommer skickas information om vilken behandlingsgrupp som var aktuell till studiedeltagare och denna information kommer att journalföras.

Diagnos
Z006 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram.

Anpassning av frastexterna

Frastexterna behöver anpassas när det gäller:

  • Lokala strukturer i journal gällande sökord/journalterm
  • För aktuell klinisk studies behov
  • Kursiv text kan användas i de fall det är aktuellt.

Senast publicerad: