Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Covid-19 vaccinations­uppföljningsstudie COVERS

Forskningsstudien COVERS (COvid Vaccination: Effektivitets-, Risk- och Säkerhetsstudie) jämför de olika covid-19-vaccinens skyddseffekt och biverkningar på kort och lång sikt.

Delstudie 1

Registerstudie av vacciners skyddseffekt

I denna delstudie används registerdata från regionala och nationella hälsoregister samt register hos SCB och Socialstyrelsen för att över tid jämföra de olika vaccinernas effektivitet att förhindra insjuknande i covid-19 infektion. Även biverkningar av de olika vaccinen kommer att kartläggas i denna delstudie.

Resultat

Vaccineffektivitet bland personer i arbetsför ålder, medRxivs webbplats Länk till annan webbplats.

Vaccinationstäckning bland äldre 70+, medRxivs webbplats Länk till annan webbplats.

Delstudie 2

Hur länge finns antikroppar kvar i kroppen

I delstudie två kommer blodprov samlas in från 4 000 studiepersoner i samband med vaccinationen samt vid fem ytterligare tillfällen. Det görs för att undersöka antikroppssvaret över tid efter vaccination.

Delstudie 3

Vaccine Failures

En tredje delstudie ska undersöka vaccinerade som insjuknat i covid-19-infektion, så kallad vaccine failures. Fokus kommer att ligga på de som inkommer till sjukhus och de kommer att genomgå noggrann utredning och provtagning. Här kommer även virusprover tas för att undersöka förekomst av mutationer.

Delstudie 4

Biverkningar och deras orsaker

Den sista delstudien ska utreda om det finns bidragande faktorer till biverkningar. Här kommer en fördjupad uppföljning och utredning att göras på personer som sökt vård på grund av misstänkta biverkningar efter covid-19-vaccination.

Om Covers och relaterade forskningsprojekt

COVERS genomförs av Region Skåne och ansvarig läkare är Fredrik Kahn från infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus Lund. Kliniska Studier Sverige - Forum Söder ansvarar för det operativa genomförandet av studien samt datahantering och analys. Studien påbörjades i januari 2021 och beräknas vara färdig i december 2024.

I ett samverkansprojekt kopplat till vaccinationsstudien COVERS har forskare undersökt geografiska och sociodemografiska skillnader i befolkningens benägenhet att låta sig testas. Undersökningen visar att testbenägenheten i allmänhet har varit väsentligt lägre i delområden som klassas som utsatta. Samverkansprojektet genomfördes av:

  • Lunds universitet
  • Smittskydd Skåne
  • Kliniska studier Sverige – Forum Söder
  • Malmö Stad
  • Helsingborg Stad
  • Lunds kommun

Senast publicerad: