Ordförklaringar:

Statistik om kliniska studier

Insamling av statistik om kliniska studier

Statistik och information om kliniska studier är avgörande för att man ska kunna fatta välgrundade beslut inom området. För att kunna följa trender, regionala skillnader och identifiera starka respektive svaga terapiområden behövs relevanta uppgifter av hög kvalité.

Att samla in statistik om kliniska studier är en utmaning då det idag endast finns nationell statistik över hur många ansökningar om interventionsstudier som inkommer till Läkemedelsverket. För övriga studier finns det inga nationella uppgifter utan det ligger idag på de enskilda noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige att samla uppgifterna. Eftersom uppgifterna inte finns tillgängliga digitalt kräver det ett manuellt arbete och noderna har olika förutsättningar att genomföra analog uppgiftsinsamling.

Region Skåne

I Region Skåne kan vi presentera statistik över påbörjade företagsinitierade interventionsstudier. Nodföreståndaren för Forum Söder har som uppdrag att signera alla avtal för kliniska prövningar som sluts mellan Region Skåne och extern part (oftast läkemedelsföretag), vilket möjliggör denna samlade statistik för Region Skåne. Statistiken har samlats in sedan 2011.

Under 2021 undertecknades totalt 191 avtal om kliniska prövningar i Region Skåne. Av dessa avtal gällde 90 nya uppdragsstudier från life science-företag (varav 69 avtal rörde klinisk prövning av läkemedel, 13 icke-interventionsstudier och 8 prövning av medicintekniska produkter), 77 ändringar av befintliga studieavtal och 24 avtal gällde akademiska uppdragsstudier

Antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar

Diagrammet visar antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar (i blått) och antalet ändringar av befintliga studieavtal (i orange) som tecknats i Region Skåne per år. 

Figuren visar antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar och antalet amendent som tecknats I Region Skåne per år.

Antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar är en proxy för antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar.

Senast publicerad: