Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Avtal och budget

Avtal och budget i kliniska studier

Vid genomförandet av kliniska studier är avtalsprocessen en central fråga och viktig för att tydliggöra vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har. Avtalsprocessen kan vara komplicerad, särskilt då flera parter är inblandade och om parterna är från olika länder. De regulatoriska kraven är höga, liksom kraven på en snabb avtalsprocess och medvetenhet vad gäller kostnadseffektivitet och kostnadstäckning.

Samlat stöd

Kliniska Studier Sverige har tagit fram stöd för avtal och budget. Information och stöddokument är samlat under den nationella webbplatsen.

Stöd inom Region Stockholm och Gotland

Avtalsfrågor

I avtasfrågor hänvisas till den juridiska hjälp som kan fås inom den verksamhet där du är anställd. I andra hand hänvisas till regionens jurister.

Kostnadsberäkningar

Sektionen för forskningsstöd på Karolinska Universitetssjukhuset är behjälpliga även regionalt genom att stötta vid beräkning av bland annat timpriser för personal och slutenvård.

Senast publicerad: