Ordförklaringar:

Studieenheten vid Akademiskt Specialistcentrum - en kraft för genomförande av kliniska studier

Studieenheten genomför studier på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustri. Under det övergripande målet att öka antalet kliniska studier i Region Stockholm samlas infrastruktur och resurser som kan hantera studieprocessen från patientrekrytering till avslut.

En samarbetspartner för kliniska studier

Studieenheten är en av fem verksamheter organiserade under Akademiskt specialistcentrum vid vårdgivaren SLSO, Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Den organisatoriska placeringen möjliggör nära samarbeten med både specialistvård, primärvård och andra vårdaktörer inom regionen. Enheten utför uppdragsforskning och har i linje med Region Stockholms Life science-strategi som mål att vara en attraktiv prövningsenhet för både akademiska och företagsinitierade studier, samtidigt som synergier skapas för att främja klinisk forskning i hela Region Stockholm.

– Den vanligaste typen av studier vi genomför hos oss är företagsinitierade studier inom öppenvård och primärvård, berättar Fam Taranger, enhetschef vid Studieenheten. Men vi utför också studier på uppdrag av akademi och hälso- och sjukvård. Varje studie vi genomför ger lärdomar för framtiden och det är viktigt att kunna förstå och ta till vara arbetssätt och processer från olika uppdragsgivare.

Medarbetare på Studienheten i ett konferensrum

Desireé Berglund, Fam Taranger och Tora Almquist är samstämmiga rörande vikten av Studieenhetens uppdrag.


I genomförande av studier samarbetar Studieenheten med Akademiskt specialistcentrum samt verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i regionen. Ett viktigt fokusområde är samverkan med primärvården i syfte att öka antalet kliniska prövningar där.

– Ofta är specialisterna som kan agera huvudprövare anknutna till regionens sjukhus men de infrastrukturella resurserna som krävs för studierna är inte alltid tillgängliga där. Inte sällan finns också de aktuella patienterna vid vårdenheter utanför sjukhusen. Här kommer vi in som en samordnande och genomförande kraft, säger Fam Taranger. På senare tid har vi sett en ökning av förfrågningar från specialistvården på akutsjukhusen till oss på Studieenheten.

Tora Almquist som tillträdde som chef för Akademiskt specialistcentrum i februari ser stor betydelse av verksamheten och Studieenheten.

– Under den korta tid jag varit här vid Akademiskt specialistcentrum har jag blivit mycket imponerad av verksamheten på Studieenheten. Antalet studier som genomförs på enheten ökar kontinuerligt och vi bidrar därmed till det övergripande målet att öka antalet kliniska prövningar och är därmed en viktig del i utvecklingen av nya och förbättrade behandlingar för patienterna.

Infrastruktur med central placering

I Studieenhetens lokaler på Sabbatsbergs sjukhus, centralt beläget i Stockholm, samlas kompetens och infrastruktur för genomförande av kliniska studier. Infrastukturen har kapacitet att hantera stora patientflöden.

– Studieenheten erbjuder ett brett stöd där vi kan utföra studien i sin helhet, från start till avslut. Eller så kan vi utföra delar av studien enligt önskemål. Vi kan t.ex. hjälpa till med start-up-arbetet eller med patientrekrytering där vårt kontaktnät inom primärvård och sjukhus är en fördel, berättar Fam Taranger.

– Något som även gör arbetet smidigt är att vi har en subinvestigator – en underläkare som är delegerad i de flesta av våra studier och kan utföra flertalet studiemoment.

Vid Studieenheten pågår för närvarande ett 15-tal studier inom olika diagnoser och terapiområden så som ALS, depression, obesitas, migrän och vaccinationer. Desireé Berglund, är forskningssjuksköterska vid Studieenheten.

– Det är definitivt en fördel att vara centralt placerad när vi tar emot studiedeltagare från när och fjärran. I nuläget har vi fem ALS-studier aktiva här hos oss och har kunnat ta emot patienter på ett mycket bra sätt.

Utöver att bedriva studier stöttar Studieenheten också upp med resurser i form av forskningssjuksköterskor i studier som utförs på andra enheter samt att Studieenheten är delaktig i koordineringen av studieförfrågningar som inkommer till SLSO.

laboratorium med centrifug och labpersonal med pipett

Vid Studieenheten samlas kompetens och infrastruktur i form av forskningssjuksköterskor, labbkoordinatorer, projektledare och läkare, samt mottagningsrum och faciliteter för provhantering.


Arbetet driver utveckling

– Vi arbetar med systematiskt utvecklingsmöjligheter som vi identifierar i vårt arbete, berättar Fam Taranger. Till exempel har vi initierat ett planeringsverktyg för att underlätta vid förfrågningar om medverkan i studier.

– När studieförfrågningar inkommer till oss från företag har de ofta korta deadlines för svar. Det kan det dock vara svårt att snabbt bedöma om en studie som startar om ca ett år går att genomföra eller om den kommer krocka med andra studier som tar resurserna i anspråk. Med planeringsverktyget kan bedömningen göras mer effektivt och återkopplingen till företaget blir snabbare.

Fler digitala verktyg är under utveckling och i pipeline ligger även ett verktyg för intresseanmälan för personer som önskar delta i studier. Det här är något som har stor potential menar Desireé Berglund.

– Vi får ofta intresseanmälningar från personer som skulle vilja delta i studier men har än så länge inte haft möjlighet att registrera deras intresse. Det här blir en fantastisk möjlighet att ha ett register med intresserade personer och kunna kontakta dem när möjlighet till studiedeltagande erbjuds.

Fam Taranger understryker:

– Studieenhetens utvecklingsarbete med fokus på digitala lösningar är nödvändigt för att uppnå det övergripande målet för verksamheten – Öka antalet kliniska prövningar i Region Stockholm.

Senast publicerad: