Ordförklaringar:

Lokala noder

Forum Sydost utgörs av lokala noder som är placerade i sjukvårdsregionens tre regioner; Östergötland, Kalmar och Jönköping.

Stöd och rådgivning för forskare

Forum Sydosts lokala noder erbjuder stöd och rådgivning för forskare verksamma inom klinisk forskning.

Vi erbjuder bland annat:

  • En lokal kontaktpunkt för frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska studier
  • Ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum
  • Lokal samverkan av kompetenser och resurser
  • Nätverk för forskningssköterskor och forskningsstödjande personal
  • Förmedling av kontakter till prövare för deltagande i kliniska studier
  • Utbildningar inom GCP

Vårt forskningsstöd

Forum Sydost erbjuder rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen till dig som genomför kliniska studier. På vår webbplats kan du ta del av vårt forskningsstöd.

Forum Sydosts forskningsstöd

Besök din lokala nod

Senast publicerad: