Ordförklaringar:

Partnerskap för fler kliniska prövningar

Vinnova har beviljat en förstudie kring ett svenskt partnerskap för kliniska prövningar, med särskilt fokus på företagsinitierade kliniska prövningar. Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, samt branschföreningarna Läkemedelsindustriföreningen och SwedenBIO, deltar i projektet med målet att i förlängningen öka antalet kliniska prövningar i Sverige.

Projektets parter är överens om att Sverige behöver höja ambitionsnivån för kliniska prövningar. Förstudien kommer därför att ta avstamp i att det, både utifrån ett tillväxt- och patientperspektiv, behöver genomföras fler kliniska prövningar i Sverige och i alla faser av terapiutvecklingen.

- VGR har under en lång tid satsat på life science och har många gånger varit en föregångare i att ta fram nya medicinska behandlingar i samverkan, säger Ann Ekberg Jansson, FoU-chef i VGR. Vi ser fram emot att samarbeta kring ett samlat svenskt erbjudande och hoppas att det i förlängningen leder till att Sveriges, och Nordens, attraktivitet som samverkanspart stärks.

Projektet koordineras av Region Skåne och projektleds ifrån Region Stockholm. Västra Götalandsregionen ansvarar för att ta fram avtalsområden samt en modell för partnerskapet och dess avtal. Samtliga parter ansvarar för olika delar i projektet som förväntas resultera i:

  • En ökad, datadriven kunskap och ett beslutsstöd för strategisk prioritering av terapiområden inom vilka genomförandekapacitet av kliniska prövningar i Sverige, behöver stärkas.
  • En förståelse för om modellen för s k konsortialavtal är relevant och ändamålsenlig för att reglera ett partnerskap, hur avtalskonstruktionen (eventuell nivåstrukturering) bör utformas samt tydliggöra respektive parts åtaganden.
  • En modell för hur nationella terapinätverk inom ramen för partnerskapet och över region- och vårdgivargränser, kan etableras och fungera över tid och som ett sätt att stärka Sveriges förmåga att planera för och genomföra kliniska prövningar.
  • Ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan projektparterna avseende arbetssätt, processer, insikter och vägval.
  • En fördjupad dialog med de danska och norska partnerskapen (TrialNation och NorTrials) som best practice för företagsinitierade, kliniska prövningar.

Projektet ”Stärkt konkurrenskraft för kliniska prövningar” startade 1 april och pågår fram till sista juni 2025. Projektet söktes genom och med stöd av det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

Senast publicerad: