Ordförklaringar:

Datauttag

Vårt stöd inom uttag och hantering av hälsodata

I Mellansveriges sju regioner finns möjlighet att begära utlämnande av hälsodata för forskningsändamål. Respektive region ansvarar för lokala processer, beslut och leverans.

Region Dalarna har en centraliserad handläggning av beslut vid begäran om utlämnande av personuppgifter för forskningsändamål. Ansökan om utlämnade av personuppgifter görs av huvudansvarig forskare (PI) via ett digitalt ifyllbart ansökningsformulär. Alternativt kan formuläret skrivas ut och signerat formulär och bilagor skickas in med vanlig postgång. Berörd verksamhet har möjlighet att yttra sig i ärendet. Det menprövas sedan av en utlämnandegrupp bestående av tjänstemän på FoU-enheten innan ärendet skickas tillbaka till berörd klinik för att verkställas.

Personuppgifter för forskning Länk till annan webbplats.

Stöd i etikansökningsprocess Länk till annan webbplats.

Kontakt

I Region Gävleborg kan etikprövade forskningsprojekt ansöka om datauttag från våra system. Begäran om utlämnande skickas till myndigheten för men- och sekretessprövning. Stöd och dialog i forskningsetiska frågor välkomnas via separat funktionsbrevlåda.

Allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Stöd i forskningsetiska frågeställningar

Kontakt

Etikprövade forskningsprojekt kan ansöka om datauttag från patientjournaler från Region Sörmland. Ansökan sker i en central process enligt regionens styrdokument där vi arbetar för att hålla väntetiderna så korta som möjligt.

Hantering av uttag av forskningsdata Länk till annan webbplats.

Kontakt

Beställ uttag av data från Region Uppsalas vård-IT-system för forskningsändamål. Data lämnas, efter godkänd sekretess och menprövning, ut av organisationer Analys- och beslutsstöd, Elektronisk patientjournal, ABIS och/eller CESÅ. Allt samordnas via en och samma beställning. Vilka IT-system och vilken typ av information som kan beställas framgår av beställningsformuläret.

Region Uppsala: beställning av data för forskning Länk till annan webbplats.

Övrigt:
UCR är det största av Sveriges sex Nationella kvalitetsregistercentrum Länk till annan webbplats.

Region Värmland har en central hantering för ansökan om uttag av hälsodata eller forskningsprov. Inför ansökan är det viktigt att du tar del av styrande dokument. Blankett och styrande dokument finns via länken nedan.

Forskning och utbildning Länk till annan webbplats.

Kontakt

För förfrågningar om tillgång till hälsodata för forskning inom Region Västmanland tas kontakt via funktionsbrevlåda. Information om forskning, innovation och utbildning inom Region Västmanland finns på vår webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Beställning av utsökning, avidentifierat data för antalsberäkning samt utskrift av journalkopior för forskningsändamål görs via en central funktion vid Region Örebro län. Vänligen kontakta vår funktionsbrevlåda för frågor och beställning av forskningsdata och journalutskrifter.

Datauttag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast publicerad: